Penyucian Jiwa Melalui Pendekatan Muhasabah Dalam Penghayatan Shalat

Nik Siti Khadijah Nik Salleh, Hasanah Abd Khafidz

Sari


Artikel ini membicarakan tentang penyucian jiwa melalui pendekatan muhasabah dalam penghayatan shalat. Kajian ini merupakan salah satu proses pembersihan rohani seseorang Muslim untuk mencapai kesempurnaan ubudiyah yang berteraskan al-Quran dan al-Sunnah. Dalam kajian shalat pada masa kini, masih lagi terdapat orang Islam mengabaikan shalat bahkan tidak melaksanakan shalat dengan sempurna maka dengan kajian ini berusaha untuk mengembalikan fitrah asal kejadian manusia sebagai khalifah Allah SWT. Penulisan ini bertujuaan untuk mengkaji penyucian jiwa melalui pendekatan muhasabah dalam penghayatan shalat. Kajian ini menggunakan metodologi analisis kandungan serta pengumpulan data daripada buku-buku, jurnal, prosiding, kajian lepas dan karya ilmiah oleh tokoh-tokoh terkenal dalam bidang penyucian jiwa dan penghayatan shalat. Hasil penulisan ini, mendapati bahawa dalam pendekatan muhasabah mempunyai tiga perkara yang akan memfokuskan iaitu bentuk, cara dan lapangan dalam penyucian jiwa melalui pendekatan muhasabah dalam penghayatan shalat sahaja. Oleh itu, implikasi daripada penulisan ini menyarankan agar seseorang Muslim menggunakan kaedah ini dalam membentuk diri sebagai Muslim sejati.

Kata Kunci


Penyucian Jiwa; Penghayatan; Shalat

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A. R. H. H. al-Maidani. 1996. Al-Akhlaq Al-Islamiyyah Wa Ususuha. Jil. 1. Diamsyq: Dar Al-Qalam.

B. I. H. al-Azhari, M. S. A. al-Azhari & A. T. T. al-Azhari. 2013. Pembersihan Jiwa Menurut al-Quran, al-Sunnah & Amalan Salafus Soleh. Batu Caves: Al-Hidayah House Publishers Sdn Bhd.

R. Al-Ba’albaki. 1997. al-Mawrid, Qamus ‘Arab-Inklizi. Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayin.

C. Z. Sa’ari & S. B. S. Muhsin. 2012. Cadangan model psikoterapi remaja Islam berasaskan konsep tazkiyah al-nafs. Jurnal Usuluddin 36: 49-74.

C. Z. Sa’ari & S. F. S. Omar. 2014. Implementasi tasawuf dalam penghayatan rukun Islam dan pengaruhnya kepada penyucian jiwa (Tazkiyah al-Nafs) menurut Sa’id Hawwa. Jurnal MANU 20: 165-185.

F. M. Sham & Z. Stapa. 2011. Metodologi dakwah kepada remaja: pendekatan psikologi dakwah. Jurnal Al-Hikmah 3: 145-166.

H. Mohamed. 1998. Penyakit Rohani dan Rawatannya Dalam Islam. A. M. Jaafar & N. Abdullah (pnys). Kepong: Pustaka Haji Abdul Majid.

M. Y. H. Rahman, Y. Mazlah & I. Masthurhah. 2013. Model penghayatan shalat berasaskan kaedah tafakur. Journal GJAT 3(2): 65-78.

I. N. A. Z. Raffar. 2016. Pendekatan tazkiyah al-nafs dalam menangani isu personaliti bapa dalam keluarga. Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2016: Kaunseling Islam Membina Kesejahteraan Ummah, hlm 217-223.

Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. 2010. Peranan penyucian jiwa tazkiyah al-anfus terhadap pembangunan insan dalam masyarakat bertamadun. http://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/tareqat-tasauwuf/162-koleksi-kertas-kerja/640-peranan-penyucian-jiwa-tazkiyah-al-anfus-terhadap-pembangunan-insan-dalam-masyarakat-bertamadun (17 Ogos 2016).

Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. 2010. Tazkiyaht al-nafs jalan taqarrub kepada Allah. http://www.muftins.gov.my/index.php/arkib2/tarekat-tassawuf/162-koleksi-kertas-kerja/628-tazkiyat-al-nafs-jalan-taqarrub-kepada-allah-s-w-t (17 Ogos 2016).

M. Yahya & C. Z. Sa’ari. 2016. Program zikrullah dan aktiviti kerohanian asas pembangunan spiritual golongan belia perlu perhatian (PP) dalam merealisasikan gagasan Negara zikir Brunei Darussalam. GJAT 6(1): 101-112.

M. Maksin, A. H. Tamuri, M. A. C. Noh & M. F. Ilias. 2012. Hisbah pembelajaran kendiri dalam Pendidikan Islam. Journal of Islamic and Arabic Education 4 (1): 45-60.

M. Y. Y. M. Yusoff. 2015. Seindah Shalat Nabi. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

N. S. M. Akhir & M. A. Sabjan. 2014. Pembangunan modal insan dari perspektif kerohanian agama: Islam sebagai focus. Journal of Human Capital Development 7(1): 33-47.

Ibn al-Qayyim al-Jawiyyah, Abu Bakar. T.th. Ighathah al-Lahafan Min Masayidi al-Syaitan. Jil. 1. T.tp.

R. M. Amin. 2015. Pembentukan Akhlak. Kupasan dari Ihya Ulumudin Imam Al-Ghazali. Rawang: Nadi Minda Resources.

R. Hamid. 2014. Penghayatan Shalat. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

S. Hawwa. 2001. Mensucikan Jiwa Kaedah Tazkiyatun Nafs Bersepadu. Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Shah Alam: Pustaka Dini Sdn Bhd.

S. H. Hamjah. 2016. Kaedah penerapan tazkiyah al-nafs menurut al-Ghazali dalam kaunseling Islam. Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2016: Kaunseling Islam Membina Kesejahteraan Ummah, hlm 374-387.

S. H. Hamjah. 2016. Pendekatan Kaunseling Spiritual Menurut Al-Ghazali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusataka.

S. H. Hamjah. 2010. Bimbingan spiritual menurut al-Ghazali dan hubungannya dengan keberkesanan kaunseling: satu kajian di pusat kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS), Jurnal Islamiyyat 32: 41-61.

S. Juaini & A. H. Tamuri. 2008. Shalat dan penghayatan akhlak pelajar Islam luar bandar. Jurnal YADIM 10: 43-63.

S. M. Nor. 2012. Menyelami Samudera Tasawuf. Batu Caves: Yamani Angle Sdn Bhd.

S. A. S. J al-Palembani. 2008. Siyarus Salikin Ilaa Ibadatti Rabbil Alamin. Jil. 1. Taqiq Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Z. A. Rahman. 2008. Formula Shalat Sempurna. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn Bhd.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :