Bimbingan Saudara Baru Melalui Model Pendidikan Berasrama di Asrama Darul Hidayah, Kuala Lumpur

Mohd Nurazan Bin Ayub, Abd Ghafar Bin Hj Don, Afriyanto Afriyanto

Sari


Kajian ini menfokuskan penerapan model pendidikan berasrama kepada saudara baru. Ia merupakan kaedah bimbingan saudara baru yang digunakan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah (JAWI). Memandangkan saudara baru adalah golongan yang belum kukuh kefahaman dan pegangan mereka terhadap agama Islam. Maka, model bimbingan saudara baru berkonsepkan asrama diwujudkan bagi membentuk persekitaran yang bercorak Islami. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep model pendidikan berasrama, mengetahui pelaksanaan model pendidikan berasrama di Asrama Darul Hidayah dan mengenal pasti nilai-nilai Islam yang wujud dalam model pendidikan berasrama. Kajian ini merupakan kajian kualitatif (kualitatif research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kajian menunjukkan bahawa bimbingan yang diterapkan melalui model pendidikan berasrama mempunyai elemen-elemen pembelajaran, kelaziman, pengembangan diri, keteladanan, menjalin komunikasi dengan para mubaligh (pengajar), penerima nasihat dan perhatian. Elemen-elemen tersebut menyumbang kepada penambahbaikan dalam meningkatkan kualiti saudara baru dalam aspek ilmu pengetahuan Islam, pengamalannya sekaligus mampu berinteraksi bersama masyarakat dengan baik.

Kata Kunci


Bimbingan Saudara Baru, Model Pendidikan Berasrama

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran Al-Karim

A.Hasjmy. 1994. Dustur Dakwah Menurut al-Quran. Jakarta: Bulan Bintang.

Ab. Halim bin Tamuri & Zarin binti Ismail. 2005. Pengaruh Media Massa Terhadap Pegangan Nilai Akhlak Remaja: Kajian ke Atas Fakir Miskin di Kawasan Luar Bandar. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Halim El. Muhammady. 1991. Pendidikan Islam, Falsafah, Disiplin dan Peranan Pendidik. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Ab. Aziz Mohd Zain. 2006. Dakwah Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Arenawati Sehat binti Haji Omar & Zalina binti Mohd. Desa. 2014. Faktor-Faktor Pengislaman Saudara baru dan Cabarannya. Sarawak: Universiti Teknologi Malaysia.

Arenawati Sehat binti Haji Omar & Zarin bin Ismail. 2005. Pengaruh Media Massa Terhadap Pegangan Nilai Akhlak Remaja: Kajian ke Atas Fakir Miskin di Kawasan Luar Bandar. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Faridah Abu Hassan, Hasnah Ali Muda & Zainal Aalam Hassan. 2012. Dasar Pendidikan Kebangsaan, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Dinda Nur Elisa. 2012. Implementasi Kurikulum SMA Berbasis Asrama (Program Islamic Boarding School) di SMA Al- Multazam Mojokerto. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Dhita Damayanti. 2014. Hubungan Persepsi Mengenai Teknik Disiplin Pembina Asrama Dengan Penalaran Moral Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Farhan Abdullah. 2013. Kristianisasi dan Gejala Murtad. Kuala Lumpur: Hijjaz Records Publishing.

Habib, M. S. & Megat, A. K. 2001. Globalisasi dan cabaran pendidikan di Malaysia. Masalah Pendidikan, 31(1): 91-101.

Hartoto. 2008. Pengertian, Fungsi dan Jenis Lingkungan Pendidikan. Indonesia: Universiti Negeri Makassar.

Hasyidah binti Mohd Noor. 2016. Sejarah penubuhan Asrama Darul Hidayah, Kuala Lumpur. Temu bual 20 April.

Imam Shahrastani. 2006. Agama dan Ideologi, Muhammad Ramli Omer (tjr.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Irfan Setiawan. 2013. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik Pada Institusi Asrama. Yogjakarta: CV. Writing Revolusi.

Jawatankuasa APNIEVE Malaysia Kementerian Pendidikan. 1999. Buku Sumber UNESCO – APNIEVE. Kuala Lumpur.

Kamus Dewan edisi ke-4. 2013. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Kartini Kartono. 1985. Bimbingan dan Dasar-dasar Pelaksanaannya. Jakarta. Indonesia: CV Rajawali.

Ketut, Dewa .2002. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.

Mohd Azmi Mat Sah & Maimunah Ismail. 2003. Status program pembelajaran di kalangan saudara baru: satu kajian kes di negeri Melaka. Selangor: Fakulti pengajian pendidikan. Universiti Putra Malysia..

Mohammad Sukri Deraman. 2010. Pengurusan Dakwah Terhadap Saudara Baru : Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Nor Hafizah binti Mohd Amin. 2016. Pengajaran dan pembelajaran saudara baru di Asrama Darul Hidayah. Temu bual, 12 Ogos.

Nurul Afifah & Siti Aisyah. 2014. Isu Murtad Dalam Kalangan Saudara Baru. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Prayitno Erman Amti. 2004. Dasar-dasar Bimbingan dan Kaunseling. Jakarta: Indonesia. Rineka Cipta.

Rosmani binti Hussein. 2005. Modul bimbingan saudara baru: kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEIK). Disertasi Sarjana. Bangi: Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

Saidatul Ihsan binti Ahmad Nasution. 2016. Pengajaran dan pembelajaran saudara baru di Asrama Darul Hidayah. Temu bual, 12 Ogos.

Siti Rugayah Hj. Tibek, Salasiah Hanin Hamjah (pnyt.). 2005. Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sri Iswanti. 2010. Pembentukan Sikap dan Keperibadian Guru Melalui Model Pendidikan Berasrama. Indonesia: Universiti Negeri Yogyakarta.

Supriadi Rustat. 2014. Pendidikan Berasrama Bagi Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Pasca Program SM-3T. Universiti Negeri Jakarta. Jakarta. Indonesia.

Tengku Akmal bin Hamdi. 2016. Pengajaran dan pembelajaran saudara baru di Asrama Darul Hidayah. Temu bual, 12 Ogos.

Mazlan bin Mohamad. 2010. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Transformasi Asrama Harian. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Wan Fauziah Wan Mamat. 1992. Peranan JAWI Dalam Dakwah Islamiah Terhadap Saudara Baru: Satu Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Universiti Malaya

Zaini Hamzah. 1989. Berdakwah Kepada Masyarakat Belum Islam Di Malaysia, Dlm. Kertas Kerja Seminar Umat Islam Untuk Berdakwah Kepada Masyarakat Belum Islam Di Malaysia, pada 21 ogos 1989 di Pusat Islam. Kuala Lumpur.

Zulkifli bin Ibrahim. 2016. Latar belakang dan bimbingan saudara baru di Asrama Darul Hidayah. (Temu bual, 30 Jun 2016).


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :