Konsep Tafsir dalam Kajian Bible

Noor‘ain Binti Mustaffa Johari, Mazlan Bin Ibrahim, Nur Farhana Binti Abdul Rahman

Sari


Kajian ini membincangkan tentang konsep tafsir hermeneutik dalam kajian Bible yang mana Bible merupakan kitab bagi penganut Kristian. Isu-isu perbincangan sekitar kajian ini merangkumi pengertian penafsiran bible, sejarah perkembangan hermeneutik Bible serta metode atau pendekatan dalam pentafsiran Bible. Kajian yang dijalankan dengan menggunakan struktur kualitatif dan kajian kepustakaan bagi mengenal pasti konsep pentafsiran Bible yang dikenali sebagai hermeneutik dalam memberikan makna-makna perkataan daripada ayat-ayat Bible. Hasil kajian ini mendapati terdapat 4 pendekatan umum dalam melakukan tafsiran terhadap teks Bible iaitu kritikan bahasa, budaya, geografi dan sejarah. kajian ini pada akhirnya ingin memahami pola pemikiran umat Kristian terhadap penafsiran tafsir Bible atau hermeneutik Bible. Hal yang demikian akan memberikan penjelasan kepada masyarakat umumnya sebab kepada pentafsiran ahli teologi Kristian dalam sesuatu perkataan atau ayat dalam Bible.

Kata Kunci


Konsep Tafsir; Hermeneutik; Bible

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Azim Al-Zarqani. tt. Manahil al-Irfan Fi Ulum Al-Quran. Kairo: Mathba’ah Isa Al-Babi Al-Halabi.

Anon. 1994. The Interpretation of the Bible in The Church. http://catholic-resources.org/ChurchDocs/PBC_Interp2.htm. [18 Disember 2016]

Anon. 2016. Hermeneutik Alkitab. https://id.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika_Alkitab [22 November 2016].

Gordon D. Fee & Douglas Stuart, 2015, Hermeneutik: Bagaimana Menafsirkan Firman Tuhan Dengan Tepat, Malang: Gandum Mas.

Hasan Sutanto. 2015. Hermeneutik: Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab. Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara

Howard Marshall. 1977. New Testement Interpretation. Edt. Howard Marshall. The Paternoster Press Ltd Exeter: England

John H. Hayes & Carl R. Holladay, 1989, Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook, Westminster John Knox Press: Atlanta

Kamus Dewan edisi keempat. 2013. Perkataan Ritual. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

Kevin J. Corner & Ken Malmin, 2004, Interpreting The Scriptures: Hermeneutik Sebuah Buku Teks Tentang Cara Mentafsirkan Alkitab, Malang: Penerbit Gandum Press

Lim Jooi Soon & Amin Yaacob. 2015. Persoalan Berkenaan Asas-asas Agama Kristian. Kuala Lumpur: Jawatankuasa Penaja PERKIM.

Mazlan Ibrahim & Tengku Intan Zarina Tengku Puji, 2013, Penyelewangan Dalam Tafsir Al-Qur’an, UKM: Bangi

Mochtar Lutfi. 2007. Hermeneutika: Pemahaman Konseptual dan Metodologis. Jurnal Media Masyarakat: Kebudayaan & Politik, vol.10, No.3, Universitas Airlangga: Surabaya.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :