Strategi Pemujukan Dalam Komunikasi Dakwah Masyarakat Orang Asli

Nur Uswah Ahmad Fauzi, Zulkefli Aini

Sari


Kelangsungan kegiatan dakwah masyarakat Orang Asli merupakan tugas yang perlu diberi perhatian khususnya terhadap usaha membimbing ke arah penghayatan Islam yang sebenar. Memandangkan aktiviti dakwah dan komunikasi merupakan suatu gabungan penting dalam menyalurkan mesej Islam, penyampaiannya tidaklah hanya bersahaja malah menuntut kepada keberkesanannya. Persoalannya, adakah semua kegiatan komunikasi dalam lapangan dakwah memperoleh kesan yang positif terutamanya dalam aspek perubahan tingkah laku dan sikap mad’u?. Oleh itu, kebolehupayaan pendakwah menggunakan pendekatan pemujukan untuk tujuan dakwah wajar dikaji sebagai salah satu perkembangan dalam uslub dakwah. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti strategi pemujukan dalam komunikasi dakwah kepada Orang Asli. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan. Manakala, pengumpulan data kajian dengan menggunakan kajian-kajian lepas seperti tesis, prosiding, artikel dalam jurnal, buku-buku dan kertas kerja. Hasil kajian mendapati bahawa kemampuan pendakwah menggunakan pemujukan dalam komunikasi dakwah terhadap masyarakat Orang Asli membawa kesan positif terhadap kesedaran, pemikiran, kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam secara sukarela tanpa rasa dipaksa.

Kata Kunci


Pemujukan; Pendakwah; Dakwah; Komunikasi; Orang Asli

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran

Ab. Aziz Mohd Zin. (2001). Metodologi Dakwah. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abduh, M., & Sobari, A. (2005). Komitmen Da’i Sejati. Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat.

Abdullah, R. (2015). Cabaran Dalam Masyarakat Orang Asli. Persidangan Pembangunan Insan Memimpin Masyarakat Orang Asli, PERKIM. Port Dickson. Negeri Sembilan.

Aini, Z., & Suyorno, S. S. (2014). Hubungan Antara Pendakwah Dengan Mad’u Dalam Komunikasi Insan. Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan. Anjuran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Batu Pahat. Johor.

Aini, Z., & Suyorno, S. S. (2016). Pengantar Komunikasi Dakwah. Bangi: Jabatan Pengajian Islam UKM.

Al-Bayanuniy, M. A. A.-F. (2001). Al-Madkhal ila Ilmi al-Da’wah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Al-Qardawi, Y. (1979). al-Thaqafah al-Diniyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Andersen, K. E. (1978). Persuasion: Theory and Practice. Boston: Allyn & Bacon.

Arifin, H. M. (1977). Psikologi Da’wah: Suatu Pengantar Studi. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Ashaari, M. F., Hamzah, M. H. Don, A. G., Kawangit@Muhammad, R., & Puteh, A. (2014). Komunikasi Dakwah Orang Asli: Analisis Latihan Ilmiah di JPDK. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. In Pembangunan Dakwah Mualaf (pp. 106–126). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aziz, I. U. M. A., & Ismail, Z. (2016). Trait Personaliti Pendakwah Muslim: Satu Sorotan Literatur (pp. 165–179). Prosiding Kolokium Antarabangsa Siswazah Islam. Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azlina Kamaruddin. (2015). Komunikasi dan Seni Pemujukan. Sintok: UUM Press.

Arabestani, M., & Edo, J. (2011). The Semai's response to missionary work: From resistance to compliance. Anthropological Notebooks, 17(3).

Brembeck, W. L., & Howell, W. S. (1976). Persuasion: A Means of Social Influence. New Jersey.: Prentice Hall.

Brinol, P., & Petty., R. E. (2009). Source Factors in Persuasion: A self-Validation Approach. European Review of Social Psychology, 20(1), 49–96.

Don, A. G. (2014). Masyarakat Orang Asli Muslim Malaysia: senario dan realiti kefahaman dan penghayatan Islam. Bandar Baru Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Don, A. G., & Salamon, H. (2009). Dakwah kepada non-muslim di Malaysia: Konsep, Pendekatan dan Cabaran. Al-Hikmah, 1, 39–54.

Faizah, S. A. & Effendi, H. L. (2006). Psikologi Dakwah. Jakarta: Rahmat Semesta.

Friestad, M., & Wright, P. (1995). Persuasion Knowledge: Lay People’s and Researchers' Beliefs about the Psychology of Advertising. Journal of Consumer Research, 22(1), 62–74.

Ghalwusy, A. A. (1978). Al-Dakwah al-Islamiyah: Usuluha wa wasa’iluha. Kaherah: Dar Al-Kutub Al-Misri.

Hunt, G. T., Sarji, A., & Nordin, M. (1992). Perucapan Umum (Public Speaking). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ma’arif, B. S. (2015). Psikologi komunikasi dakwah: suatu pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Malaikah, M., & Samson Rahman. (2001). Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qardhawi: Harmoni Antara Kelembutan dan Ketegasan. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Mokhtar, H., & Aini, Z. (2014). Dakwah Islamiah Kepada Orang Asli Di Pulau Carey Banting Selangor: Isu, Cabaran dan Permasalahan. In Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014: Dakwah & Etnicity: Multidiciplinary Perspective. Anjuran Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi. (pp. 17–19 Mac). UKM Bangi.

Mokhtar, H. (2002). Penerimaan Dakwah Islamiah di Kalangan Orang Asli di Pulau Carey Banting Selangor. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mubarok, A. (1999). Psikologi Dakwah. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Petty, R. E., & Briñol, P. (2008). Psychological processes underlying persuasion: A social psychological approach. Diogenes, 55(1), 52–67.

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1981). Attitudes and Persuasion: Classic and Contemporary Approaches. : William C. Brown. Dubuque, IA: WC Brown Co.

Rahim, F. A., Aini, Z., & Da, D. H. N. S. (2016). Kemahiran Berkomunikasi Pendeakwah Masyarakat Orang Asli. Hlm. 227-244. Bangi. dalam, Zulkefli Aini, A. I. Mokhtar, & A. A. Mokhtar (Eds.), Prosiding Seminar Antarabangsa Multi Etnik (pp. 227–244). Universiti Kebangsaan Malaysia.: Penerbit Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi.

Rogers, E. M. (1994). History of Communication Study: A biographical approach. New York: Free Press. New York: Free Press.

Saleh, M. J., Idris, N. K., A., Yusuf, N. A., H., N., & Hashim, S. A. (2009). Kajian Terhadap Kesedaran Pendidikan di Kalangan Masyarakat Orang Asli. In Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar (pp. 1–15). Universiti Maaysia Sabah: Sekolah Pembangunan dan Pendidikan Sosial.

Siren, N. R. (2013). Retorik Penulisan Dakwah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Tasmara, T. (1997). Komunikasi Dakwah. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama.

Wariya, C. (2015). Strategi pemujukan Najib Razak dalam komunikasi politik. Kuala Lumpur: Malaysian Press Institute (MPI) dengan kerjasama Pusat Pengajian Komunikasi, Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang.

Yunus, A. R. M., & Zin., A. A. M. (2006). Dakwah Masyarakat Orang Asli di Negeri Pahang: Masalah Pendakwah. Islamiyyat, 28.

Zaid, A. M. A., & Hussien, U. (2003). Pendakwah Masa Kini. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM).

Zaidan, A. K., Ayub, S., & Omar, A. F. (2002). Islam & Dakwah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Zuhdi, M. H. (2011). Istiqomah dan Konsep Diri Seorang Muslim. Religia, 14(1), 111–128.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :