Isu Pengambilan Tanah Wakaf: Kajian Kes Madrasah Salihiah dan Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim, Kedah

Siti Arifah Binti Abdul Kader, Wan Ibrisam Fikry Bin Wan Ismail

Sari


Pada dasarnya, mengikut undang-undang Islam, pengambilan tanah wakaf boleh dilakukan oleh pihak berkuasa untuk tujuan maslahah ammah sahaja. Proses Istibdal juga perlu dilakukan apabila pengambilan tanah wakaf dilakukan oleh pihak yang terbabit agar tanah-tanah wakaf ini dipelihara dengan baik seperti aset wakaf yang asal. Namun di negeri Kedah, terdapat beberapa projek pengambilan tanah wakaf yang dilakukan bukan untuk kepentingan maslahah ammah. Oleh yang demikian, apakah kesan jangka masa panjang dalam institusi wakaf ini jika pengambilan tanah wakaf tersebut menyalahi peruntukan undang-undang Islam dan hukum syarak?Oleh yang demikian, pengkaji telah menjalankan kajian terhadap dua (2) kes pengambilan tanah wakaf yang berlaku di negeri Kedah. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji isu dan permasalahan yang wujud bagi setiap kes pengambilan tanah wakaf tersebut. Kajian yang dijalankan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan reka bentuk kajian menggunakan kaedah kajian kes. Proses pengumpulan data adalah melalui data primer iaitu data yang diperoleh hasil daripada temu bual dan data sekunder iaitu data yang diperoleh daripada sumber dokumen, buku, artikel dan jurnal. Bagi data primer data yang dikumpul dianalisis menggunakan teknik analisis secara kandungan manakala data sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis secara diskriptif dan naratif atau petikan. Hasil daripada kajian ini mendapati terdapat isu-isu dan masalah yang wujud hasil daripada pengambilan tanah wakaf bagi kes yang dikaji.

Kata Kunci


Pengambilan Tanah Wakaf; Kes Madrasah Salihiah; Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim Kedah; Akta Pengambilan Tanah (APT) 1960.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Afiffudin Mohammed Noor dan Mohd Ridzuan Awang (2013). Pelaksanaan Istibdal Wakaf di Negeri Kedah. Jurnal Islamiyyat 35(1). 2013.

Che Zuina Ismail, Nor Hidayah Harun dan Hapiza Omar (2006). Isu Perundangan Wakaf : Kajian Penambahbaikan dalam Pengurusan.

Enakmen Pentadbiran AgamaIslam Kedah 2008 (No.5/2008).

Othman Lebar (2007). Tradisi Penyelidikan Kualitatif. Penerbit: Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim Perak.

Othman Lebar (2015).Penyelidikan Kualitatif. Pengenalan Kepada Teori Dan Metode. Penerbit: Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim Perak.

Siti Arifah dan Wan Ibrisam Fikry (2017). Kajian Kes Pengambilan Tanah Wakaf di Kedah: Cadangan Penambahbaikan. Jurnal Fikiran Masyarakat. Vol. 5, No. 1, 2017. ISSN No. 2338-512X

Temu bual dengan Pn. Nor Hairani Binti Saad, Pegawai Hal Ehwal Islam (S29/32) / Bahagian Wakaf MAIK, pada 14 Januari 2015, 12 November 2015, 12 Mei 2016, 27 September 2016, 19 Disember 2016, 16 Januari 2017 dan 8 Februari 2017 bertempat di Bahagian Wakaf, Majlis Agama Islam Kedah (MAIK).

Temu bual dengan Tn. Syeikh Ahmad Zaki Bin Ghazali, Pegawai Hal Ehwal Islam (S44)/ Bahagian Wakaf MAIK, pada 27 September 2016 bertempat di Bahagian Wakaf, Majlis Agama Islam Kedah (MAIK).

Undang-undang sivil Kerajaan Malaysia. Akta Pengambilan Tanah (APT) 1960. Tahun: 2014.

Wan Mohd Rashid Wan Ahmad (2014). Penyelidikan Kualitatif dalam Pendidikan. Slide Share. Diperoleh daripada: . Tarikh akses: 21 Oktober 2015.

Zahri Hamat (2015). Persepsi Aplikasi Istibdal Wakaf dalam Kalangan Jemaah Masjid di Kelantan. Bengkel Research University Team (RUT) ISDEV. 2-4 Mac 2015, USM Pulau Pinang.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :