Faktor - Faktor Ketidaksuburan Wanita Berkerjaya

Nur Shahirah Amelia Mat Rohani, A’dawiyah Ismail

Sari


Wanita berkerjaya memainkan peranan penting dalam penjagaan kesihatan mereka agar sentiasa sihat dan dapat meneruskan kehidupan sebagai seorang wanita yang sempurna. Hal ini dapat dilihat melalui berita dan juga isu semasa yang dinyatakan di akhbar-akhbar, media cetak atau media elektronik yang menyatakan bahawa wanita berkerjaya sekarang menghadapi masalah kesuburan yang semakin menurun. Objektif kajian ini adalah mengkaji faktor-faktor ketidaksuburan wanita berkerjaya. Selain itu, reka bentuk kajian yang digunakan adalah kajian kualitatif. Dapatan menunjukkan bahawa faktor tekanan, masalah kitaran haid yang tidak menentu, berat badan, umur, genetik dan perhubungan jarak jauh (PJJ) merupakan antara faktor yang menyebabkan wanita berkerjaya mengalami masalah atau lambat memperoleh zuriat atau anak. Wanita berkerjaya dapat mengatasi masalah kesihatan ini dengan mendapatkan rawatan secara moden di mana-mana hospital atau pusat rawatan dan disarankan agar mengamalkan cara yang dituntut dalam Islam dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, mempunyai sifat-sifat mahmudah seperti sentiasa bersyukur dengan setiap kejadian serta redha dengan ujian yang turunkan-Nya kepada mereka. Di samping itu, Allah SWT memberi dugaan kepada hamba-Nya dengan kupayaan hamba-Nya dalam mengharungi ujian. Oleh itu, kaum wanita berkerjaya perlulah sentiasa mengingati ajaran yang dituntut oleh syariat Islam agar segala masalah dapat diatasi dengan baik.

Kata Kunci


Ketidaksuburan; Wanita Berkerjaya

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran al-Karim & terjemahan.

A’dawiyah Ismail & Atikullah Abdullah. 2010. Peranan Wanita dalam Pembentukan Keluarga Berkualiti Menurut Islam: Kes Wanita Berkerjaya di Putrajaya. Jurnal Al-Hikmah 2: 135-159.

A’dawiyah Ismail. 2016. Keluarga Berkualiti dalam kalangan Wanita Berkerjaya. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Hamid Arshat. Baka dan Zuriat. 1991. Kuala Lumpur: Syarikat S. Abdul Majeed.

Anne M. Jequier. 2011. Male Infertiliy A Clinical Guide. United Kingdom: Cambridge University Press.

Berk, A. & Shapiro, J. L. 1984. Some implications of infertility on marital therapy. Family Therapy, 9, 36-47.

Burns, L. H. & Covington, S. 1999. Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians. New York: Parthenon.

Eni Juairiyah. 2014. Pola Komunikasi Suami Istri Jarak Jauh. Tesis Sarjana, Universitas Sebelas Maret.

Helen A. Carcio. 1998. Chapter 2: Causes of Infertility. Dlm. Helen A. Carcio. (pnyt.). Management of the Infertile Woman. New York: Lippincott.

Khalijah Mohd Salleh. 1994. Wanita dan Alam Perjuangannya. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.

Khamsiah Ahmad. 1981. Wanita Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Kukuh Praworo. 2011. Terapi Medipic: Medical Picture. Jakarta: Penebar Plus.

Malpani. 2004. Stress and infertility. http://www.infertility.adoption.com.

Mek Wok Mahmud et al (Amilah Awang Abd Rahman@Jusoh dan Asmak Hussin). 2014. Ilmuwan Wanita Islam Globalisasi dan Hak Wanita. Selangor: Persatuan Ulama’ Malaysia.

Mohd Rushdan Md.Noor & Murizah Mohd Zain. 2010. Panduan Lengkap Reproduksi Manusia dan Rawatan Infertiliti. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Cetakan Pertama.

Mohd Zamree Tukiran, Noraziah Ali & Usman Yaakob. 2012. Fertiliti dalam Kalangan Guru Wanita di Daerah Kulaijaya, Johor: Satu Analisis Kuantitatif. Malaysia Journal of Society and Space 8(9): 68-83.

Mustafa Daud. 1995. Perkahwinan Menurut Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Nik Hazlina Nik Hussain & Shaiful Bahari Ismail. 2010. Infertiliti Hala Tuju, Cabaran dan Seribu Pengharapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Zuhaila Jusoh. 2009. Masalah Rumahtangga di Kalangan Wanita Bekerja: Kajian Kes di Jajahan Machang, Kelantan. Disertasi: Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Nor Kartina Tawang. 2008. Permasalahan Wanita Bekerja di Sektor Perkilangan Penyelesaian dari Perspektif Syariah Kajian di Bandar Baru Bangi Selangor. Tesis S.P.I., Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurulaneeyamirah Razali & A’dawiyah Ismail. 2015. Emosi dan Faktor-faktor Tekanan dalam Kalangan Wanita Infertiliti: Satu Tinjauan Awal. Prosiding Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam (KASPI) 2015, hlm. 478-483.

Nurul Hidayah. 2005. Nilai Anak, Stress Infertelitas dan Kepuasan Perkahwinan pada Wanita yang Mengalami Infertilitas. Univesiti Ahmad Dahlan: Fakulti Psikologi.

Nurul Izza Abdul Aziz. 2017. Wanita, Kerjaya dan Kelestarian Pembangunan: Bagaimana Perspektif Islam. Proceedings International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society (ISLAC) 2017, hlm. 309-315.

Prilia Detiana. 2010. Hamil Aman dan Nyaman di atas Usia 30 Tahun. Yokyakarta: Media Pressindo.

Salasiah Hanin Hamjah & A’dawiyah Ismail. 2012. Kaedah Mengatasi Tekanan dalam Kalangan Wanita Bekerjaya dari Perspektif al-Ghazali. Jurnal al-Hikmah 4: 64-75.

Siti Alvin Nuril Bariroh. 2015. Pola Konseling Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri dalam Hubungan Jarak Jauh di Desa Sukosari Kunir Lumajang. Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sri Yuniarti, Hadyana Sukandar & Hadi Susiarno. t.t. Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Fertilitas: Suatu Kajian Literatur. Universitas Padjadjaran Bandung: Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran.

Tim Sarasvati & Arena Darmawis. 2012. Menangani Kesihatan Cara Holistik Kesuburan Wanita. Kuala Lumpur: Synergy Media (S.A.Majeed & Co. Sdn Bhd).

Wilcox, L. S. & Mosher, W. D. 1993. Use of Infertility Services in the United States. Obstetrics and Gynecology (54): 122-127.

Kementerian Kesihatan Malaysia. 2015. Petunjuk bagi Pemantauan dan Penilaian Strategi Health for All. http://www.petunjuk.kesihatan.2015 [15 Disember 2016].


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :