Dakwah Islam Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia

Siti Maryam Hanis Hamzah, Muhamad Faisal Ashaari

Sari


Dakwah Islam sepatutnya bergerak seiring dengan perkembangan Industri perbankan Islam. Ini berdasarkan kepada bahawa sistem perbankan Islam bukan sahaja diterima meluas oleh masyarakat Islam malah dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Keupayaan menarik masyarakat bukan Islam menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan perbankan Islam secara tidak langsung boleh mendekatkan mereka kepada Islam. Artikel ini membincangkan berkenaan dengan dakwah Islam dalam sistem perbankan Islam di Malaysia. Aktiviti Dakwah menerusi perbankan Islam adalah aktiviti keagamaan, kursus-kursus perbankan Islam dan usaha mempromosi produk-produk perbankan Islam serta pengurusan aktiviti Islam dan akta IFSA 2013.

Kata Kunci


Dakwah Islam; Sistem Perbankan Islam di Malaysia

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Aziz Mohd Zin, Nor Raudah Hj Siren, Yusmini Md Yusoff, Faridah Mohd Sairi & Mohd Anwarulhaq Sulaiman. 2006. Dakwah Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abdul Hakim Osman. 2014. Pematuhan Syariah di Bawah IFSA dan Cabaran-Cabaran Semasa. Kertas Kerja Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam Kali ke-9. Anjuran Kuala Lumpur Islamic Finance 2014. Kuala Lumpur, 10 November.

Ahmad Ghallusy. 1957. Dakwah Islamiah Siri 1. Terenggganu: Siri Penerbitan Yayasan Islam Terengganu.

Berhanundin Abdullah, Azli Fairuz Laki, Zawawi bin Yusof & Nor Salimah binti Abu Mansor. 2016. Pelaksanaan Dakwah Kepada Masyarakat Pribumi Sabah Dan Sarawak. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari (12): 70-82.

Hanafi Mohamed. 1996. Falsafah Pendidikan Menurut al-Qur’an. Kuala Lumpur : Affluent Master Sdn.Bhd.

Informan 1. 2017. Usaha-Usaha Dakwah dan Cabarannya di Institusi Perbankan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 6 Februari.

Informan 2. 2017. Usaha-Usaha Dakwah dan Cabarannya di Institusi Perbankan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 23 Februari.

Informan 3. 2017. Usaha-Usaha Dakwah dan Cabarannya di Institusi Perbankan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 24 Februari.

Informan 4. 2017. Usaha-Usaha Dakwah dan Cabarannya di Institusi Perbankan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 1 Mac.

Informan 5. 2017. Usaha-Usaha Dakwah dan Cabarannya di Institusi Perbankan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 7 Mac.

Informan 6. 2017. Usaha-Usaha Dakwah dan Cabarannya di Institusi Perbankan Islam di Malaysia, Kuala Lumpur. Temu bual, 13 Mac.

International Centre for Education in Islamic Finance. 2006. Islamic Financial Institutions and Markets. Kuala Lumpur: International Centre for Education in Islamic Finance.

Joni Tamkin Borhan & Hadenan Towpek (2006). Untung dalam Sistem Perbankan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya

K.H.M Isa Anshari. 1979. Mujahid Da’wah. Bandung: Diponegoro.

Kamal Khir, Lokesh Gupta & Bala Shanmugam. 2008. Islamic Banking: A Practical Perspective. Petaling Jaya: Pearson Malaysia.

Mohammad Sabran Harun. 2013. Pengurusan Aktiviti Dakwah di Masjid Daerah Kerian, Perak: Kajian TentangPersepsi dan Masalah. Disertasi Sarjana, Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam. Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Mohammad Taqiuddin Mohamad, Joni Tamkin Borhan & Mohd Afifuddin Mohamad. 2012. Potensi Perbankan Islam Sebagai Medium Baru Perkembangan Dakwah Di Malaysia. Jurnal Usuluddin 35: 117-142.

Mohd Daud Awang & Joni Tamkin Borhan. 2015. Perkembangan Sistem Perbankan Islam di Malaysia 1983-2007. Umran Journal of Muslim Affairs 1 : 99-129

Mohd Fauzi bin Hamat. 2002. Peranan Akidah Dalam Perancangan Pembangunan Ummah : Satu Analisis Dalam Konteks Masyarakat Kini. Jurnal Usuluddin 2 (16): 1-22.

Muhammad Abu al-Fatah al-Bayanuni. 2001. Al-Madkhal Ilmu Dakwah. Beirut: Mu’assah ar-Risalah Nasyirun.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :