Bentuk – Bentuk Program Pembangunan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Terhadap Orang Asli di Malaysia

Nurul Islam Mohd Isa, Zulkefli Aini

Sari


Pelbagai pelan pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia melalui KPM (Kementerian Pendidikan Malaysia) bagi membangunkan pendidikan rakyat Malaysia agar setaraf dengan pendidikan di peringkat antarabangsa. Dalam pelan pembangunan ini juga terdapat pelbagai program pembangunan pendidikan yang turut direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membangunkan pendidikan masyarakat Orang Asli yang juga merupakan rakyat di negara ini. Persoalannya apakah bentuk-bentuk program pembangunan pendidikan tersebut? Oleh itu, kertas kerja ini telah diwujudkan bagi mengenlpasti tentang bentuk-bentuk program pembanguna pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk Orang Asli. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan berdasarkan buku-buku, laporan, dokumen, jurnal, tesis, artikel dan seumpamanya. Kajian ini menggunakan kaedah analisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan program pembangunan pendidikan murid Orang Asli Kementerian Pendidikan Malaysia ini memberi impak positif kepada kadar pengurangan keciciran murid Orang Asli dan meningkatkan kadar penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira) dalam kalangan murid dan ibu bapa Orang Asli.

Kata Kunci


Pendidikan; Program Pembangunan Pendidikan Murid Orang Asli; KPM

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Razaq Ahmad dan Zalizan Mohd Jelas (2009). Masyarakat Orang Asli: Perpektif Pendidikan dan Sosiobudaya. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Affizal Ahmad (2008). "Kepentingan Pendidikan Dalam Penbentukan Kualiti Hidup Sejahtera." Dalam Malaysian Education Dean’s Council Journal 2 :1-8.

Aminuddin Mohamed, Mohamad Azhar Mat Ali, Mazlan Mohamad, Abd Shatar Che Abd Rahman, Mohd Rasdi Saamah, Abd Ghafar Jaafar & Sazali Yusof (2010). Program Kecemerlangan Pendidikan Murid Orang Asli SK Lanai: Kolaborasi antara Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan dengan Rakan Lapangan. IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan. Kuala Lipis , Pahang DM. Kolokium Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah Kurang Murid Orang Asli dan Penan 8-10 Ogos 2010 di IAB Genting Highland

Badlihisham Mohd Nasir (2010). Pendidikan Dalam Gerakan Islam di Malaysia: Satu Tinjauan. Journal of Islamic and Arabic Education 2(1),2010, 1-12

Doris Padmini Selvaratnam, Abdul Hamid Jaafar, Norlida Hanim Mohd Salleh, Redzuan Othman & Siti Hajar Idris (2012). Trasformasi Modal Insan melalui Peningkatan Pendidikan: Kajian Kes Komuniti Orang Asli di Cameron Highlands, Pahang. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Prosiding PERKEM VII, JILID 2, hlm. 1215-1224

Hajah Ramlah Abdul Rahman (2009). Projek Rintis Kurikulum Bersepadu Sekolah Murid Orang Asli dan Penan (KAP). Institut Perguruan Maktab Tunku Ampuan Afzan (IPGMKTAA).

Halif Md Saleh dan Ramlee Mustapha (2016). Keberkesanan Program KEDAP KPM dan JAKOA dari Perspektif Pengurusan Program: Satu Perbandingan. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Hidayah Harun (2015). Motivasi, Sikap Terhadap Akademik dan Interaksi Sosial Pelajar Orang Asli di Sekolah Model Khas Komprehensif K9.Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Tesis Sarjana.

Jabatan Peguam Negara (2006). Akta 134 Akta Orang Asli 1954 (Disemak-1974) mengandungi pindaan terkini – P.U. (B) 324/70

Kementerian Pelajaran Malaysia (2012). Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2012). Dasar Pendidikan Kebangsaan 2012

Kementerian Pendidikan Malaysia (2014). Laporan Tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2015). Laporan Tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2014.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2016). Laporan Tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2012).Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Mazdi Marzuki, Jabil Mapjabil & Rosmiza Mohd Zainol (2014). Mengupas Keciciran Pelajar Orang Asli Malaysia: Satu Tinjauan Ke Dalam Isu Aksesibiliti Sekolah. Malaysia Journal of Society and Space. 10(2):189-198

Norani Mohd Ludin (2004). Masalah Penyesuaian Diri di Kalangan Pelajar Orang Asli di Sebuah Sekolah Rendah Berasarama di Pahang. Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Sarjana Pendidikan

Ramlee Abdullah, Wan Hasmah Wan Mamat, W.A.Amir Zal & Asmawi Mohamad Ibrahim (2013). Teaching and Learning Problems of The Orang Asli Education: Students’ Perspective. Asian Social Science. 9(12):118-124

Saipo Ayub (2015). Pendidikan Dalam Kalangan Masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia: Satu Pandangan. Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam

Sharifah Md.Nor, Samsilah Roslan, Aminuddin Mohamed, Kamaruddin Abu Hassan, Mohamad Azhar Mat Ali & Jaimah Abdul Manaf (2011). Dropout Prevention Initiatives for Malaysian Indigenous Orang Asli Children. The International Journal on School Disaffection

Suhaimi Safari, Wan Badruddin Wan Omar, Zainal Abidin Hj Ali, Aminuddin Mohamed, Ting Len Siong et al., Ramlee Abdullah dan Faridah Mat (pngr.). 2012. Pendidikan dan Orang Asli dalam Arus Perdana. Ramlee Abdullah, Mohamad Hafis Amat Simin, Azlina Abdullah dan Zurina Mansor (pnyt.). Universiti Sultan Zainal Abidin.

Sarju, Hussin dan Hamzah, Rohana, dan Udin, Aminuddin (2010). Pendidikan: Matlamat dan Fungsinya. Universiti Teknologi Malaysia.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :