Guru GPI (Guru Pendidikan Islam) Dalam Karakter Daie Sebagai Seorang Pendidik

Nurul Muliani Binti Mohd Isa, Rosmawati Binti Mohamad Rasit

Sari


Guru Pendidikan Islam (GPI) adalah seorang daie yang amat penting kepada masyarakat kerana mereka merupakan aset dalam membina generasi yang unggul dan berwibawa. Seorang da’iitu perlu memiliki sifat-sifat yang mampu untuk menarik minat para mad’u. Pada hakikatnya terdapat sifat-sifat yang hebat seorang daie dalam menyebarkan ajaran Islam yang mana telah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, Sahabat dan ulamak pada masa dahulu. Mereka pada zaman dahulu amat terkenal dengan sifat-sifat ketokohan masing-masing dalam menyebarkan dakwah. Namun bukan suatu yang mudah untuk menjadi seorang daiedalam diri seseorang yang bergelar GPI kerana terdapat banyak halangan dan dugaan yang perlu dihadapi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sifat-sifat daie yang diterapkan oleh GPI sebagai seorang daiedalam kehidupan serta pengaplikasian dalam pengajaran dan pembelajaran samada di dalam kelas atau diluar kelas. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk kualitatif dengan kaedah kajian kepustakaan dengan menggunakan kaedah analisis kandungan.Hasil kajian daripada pandangan para ulamak dan sarjana dapat diklafikasikan kepada tiga bahagian sifat-sifat GPI Sebagai seorang daie iaitu hubungan dengan Allah SWT merangkumi hubungannya dengan Allah SWT, hubungannya sesama manusia dan hubungannya dengan alam. Hasil perbincangan menunjukkan sifat-sifat daie jika diamalkan mampu mempengaruhi fokus dan minat mad’u kepada perkara yang ingin disampaikan. Oleh itu, sifat-sifat yang hebat jika terdapat dalam diri seseorang itu mampu mencetus perubahan yang besar dalam sesuatu organisasi.

Kata Kunci


Daie; Sifat-sifat daie; Guru Pendidikan Islam; Pendidik; Karakter

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran Al-Karim & Terjemahan. Al-Quran Darul Iman. Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.

Ab Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azaman Ajuhary. 2010. Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mu’allim. Journal of Islamic And Arabic Education.2 (1). 43-56.

Ab. Halim Tamuri. Muhamad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi (2012).Gjat. Vol 2.Isssue 2committee On Publication Ethics (Cope).

Ab. Halim Tamuri, Khadijah Abdul Razak, Mohd Aderi Chen oh & Mohd Izham Hamzah(2016). Persepsi Murid-murid Terhadap amalan Guru Pendidikan Islam di Malaysia e-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi. Edisi Khas Vol.3, No 2-1 (Jun 2016) 18-40.

Abdul Karim Batubara(2013). Studi Media Dalam Perspektif Komunikasi Islam: Analisis Esensi Komunikasi Islam Dalam Diseminasi Informasi. Conference Proceedings. Annual International Conference On Islamic Studies .Aicis Xii.

Ab. Aziz Yusof. 2013. Pengurusan pendidikan Islam : mekanisme transformasi ummah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Abdullah Hassan & Ainon Mohd(2006).Kemahiran Interpersonal Untuk Guru. Kuala Lumpur: PTS Publication

Abdul Karim Zaidan (2010). Usulud Dakwah. Beirut: Muassasah ar Risalah Nanshirun.

Abdullah Nasish Ulwan (1968). Tarbiyyah al-Awlad Fi al-Islam. Kaherah : Dar al-Salam.

Abdul Munir Ismail. 2014. Suatu tuntutan dalam Islam. Selangor: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris

Ahmad Tarmizi Abu Bakar & Ab. Halim Tamuri. @013. Guru Pendidikan Islam (GPI) Sebagai Daie Sepanjang Zaman: Analisis. Prosiding Seminar Pertama Pendidikan Dan Penyelidikan Islam (SEPPIM 2013) at The Mall, Fakulty Of Islamic Citization on 17-18 September 2013, p, 371-385.

Ahmad Ghalush (1987). Dakwah Islamiyah. Kaherah: Darul Kutub Misr

Ghazali bin Darusalam. 2001. Pedagogi pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Ghazali Darusalam(1996). Dinamika Ilmu Dakwah Islamiah. Selangor: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Hafizah Abu Bakar, Nazalina Abd Aziz, Nur Afiqah Mohd Nawawi, Najihah Abd Latif, Norfaryana Mohd Ijas & Amir Hamazah Sharaan(2013). Kajian Perhubungan Kesedaran Alam Sekitar Dengan Tingkah Laku Mesra Alam Sekitar Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Kajian Kes: Pelajar Tahuan Satu Universiti Putra Malaysia (UPM). Academia.

Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri(2007). Pendidikan Islam: kaedah pengajaran & pembelajaran. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia.

Al-Kiylani Majid(1998).Ahdaf al-Tarbiah al-Islamiyyah.Beirut: Mu'assasah al-Rayan.Khuzaimah Sulaiman. 2014. Guru Pemimpin 360 Darjah. Kuala Lumpur. PTS Professional.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). 2013. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. 1025. KPM. 2013 http://Www.Moe.Gov.My/My/Pelan-Pembangunan-Pendidikan-Malaysia-2013-2025.105-108

Mahmud al-Misri(2014). Mausu’ah Min Akhlaq al-Rasul.Terj. Dr. Mohd Puzhi Bin Usop. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication.

Mariam Abd Majid, Noor hafizah Fuad & Ahmad Fauzi Mohd Sahar (2015). Pengantar Ilmu Dakwah. Dlm. Zulkifli Abd Hamid, Syarul Azman Sahharuddin & Mariam Abd Majid (pnyt). Keutamaan dan Keistimewaan Dakwah Islamiah, hlm. 41-52. Seri Kembangan: Ibooks Centre.

Mohd Khairuddin Abdullah1, Khalid Hj Johari1, Ag Yusof Ag Chuchu2 & Halimah Laji(2014). Universiti Malaysia Sabah, Jabatan Pendidikan Sabah.Jurnal Pemikir Pendidikan, Vol5, Pp, 59-77.

Mohd Sahandri Gani Hamzah, Ramli Bari, Shaffe Mohd Daud. 2010. Karakter guru: ilmu diagung guru disanjung, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Mohd. Azam Mahat (2009). Guru: pendidik, pengajar atau pendakwah. Shah Alam: Karisma Pub.

Mohammad Shatar Sabran, Jasni Sabri, Azali Mohamed(2006). 19 tip pendidik cemerlang. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Zikmal Fuad & Ahmad Fauzi Mohd Shahar. 2015. Pengantar Ilmu Dakwah. Dlm. Zulkifli Abd Hamid, Syarul Azman Sahharuddin & Mariam Abd Majid (pnyt). Manhaj Dakwah Islamiah, hlm. 75-98. Seri Kembangan: Ibooks Centre.

Muhammed Sharif Mustaffa, & Suria Abd Jamil (2012). Mengenal Pasti Punca-Punca Masalah Ponteng Di Kalangan Pelajar Sekolah Rendah: Satu Kajian Kes. Journal of Educational Psychology & Counseling, 6, 50–73

Muhamad, Nurul Asiah Fasehah, Mohd Isa Hamzah, Ab Tamuri, Noornajihan Ja'afar, Norzulaili Mohd Ghazali, Robiatul Adawiyah Mohd Amat, Norakyairee Mohd Raus, and Syed Najihuddin Syed Hassan (2013).The Importance of Positive Self-Concept for Islamic Education Teachers as a Role Model. Online Submission 3, no. 1 (2013): 29-35.

Muhammad Abu Fatal al Bayanuni (2001). al Madkhal Ila „Ilmi Da‟wah. Lebanon:Muassasah al Dirasah NaaShirun.

Muhamad, Nurul Asiah Fasehah, Mohd Isa Hamzah, Ab Tamuri, Noornajihan Ja'afar, Norzulaili Mohd Ghazali, Robiatul Adawiyah Mohd Amat, Norakyairee Mohd Raus, and Syed Najihuddin Syed Hassan. "The Importance of Positive Self-Concept for Islamic Education Teachers as a Role Model." Online Submission 3, no. 1 (2013): 29-35.

Mustafa Ar-Rafie (2004). Dakwah & Kunggulan Para Daie. Terj. Abd Wahab Latif, Badlihisham Mohd Nasir & Mashitah Ismail. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Munzier Suparta, Harjani Hefni (2003). Metode dakwah. Jakarta: Kencana.

Noor Hafizah mohd Haridi, Mariam Abd Majid, & Safinah Ismail. 2015. Pengantar Ilmu Dakwah. Dlm. Zulkifli Abd Hamid, Syarul Azman Sahharuddin & Mariam Abd Majid (pnyt). Pendakwah, hlm. 123-160. Seri Kembangan: Ibooks Centre.

Nor Amin Sayani & Mohd Ismail Mustari (2012). Penerapan Metode Dakwah Di Dalam Melaksanakan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Dalam Dan Luar Bilik Darjah In Seminar Antarabangsa Perguruan Dan Pendidikan Islam [Seappi2012] (International Seminar On Teacher And Islamic Education [Seappi2012]) At Le Grandeur Palm Resort, Senai, Johor On 8-9 March 2012, Pp. 51-69.

Noraziah Binti Yusop & Latipah Binti Sidek. 2010. Procedings of the 4th Internasional Conference on Teacher Education UPI 7 UPSI. Bandung Indonesia. 8-10 November 2010.

Qurashi, Baqir Sharif.(2003). Seni Mendidik Islami : kiat-kiat mencipta generasi unggul. Terj. Mustofa Budi Santoso. Jakarta: Pustaka Zahra.

Al-Rasyidin (2008). Falsafah Pendidikan Islam Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi dan Axiologi Praktik Pendidikan. Bandung: Citapusta Media Perintis.

Razali Saaran (2010). Hebatnya Cara Rasulullah mendidik. Kuala Lumpur : Mustread, 2010

Roslan Bin Mohamed & Muhammad Choirin. 2014. Panduan Menambat Hati Pendakwah Bermagnet. Damansara: Hijjaz Records Publishing.

Sarimah Mokhtar, Mohd Kashfi, Mohd Jailani, Ab. Halim Tamuri & Kamarulzaman Abdul Ghani. 2011. Kajian Persepei Penghayatan Akhlak Islam Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Selangor. Jurnal GJAT. Vol 1. 71-77.

Sarimah Mokhtar , Ab Halim Tamuri., Che Noh, M. A., Ali, M. M., & Harith, Z (2010). Amalan Pengajaran Pendidikan Islam: Aplikasi Teori Menurut Perspektif Al-Ghazali Aan Dunkin & Biddle In 1stinternational Conference On Islamic Education 2010 (Icied2010)

Sidek Baba. 2006. Pendidikan Rabbani: mengenal Allah melalui ilmu dunia. Shah Alam: Karya Bestari.

Siti Jaemah Binti Wahidin. 2015. Aplikasi Kemahiran Komunikasi Interpersonal Guru Muslim Terhadap Kendiri Beragama Pelajar Asnaf Zakat Di Daerah Kuala Selangor. Fakulti Pengajian Islam. UKM.

Syofia Ulfa, Zamri Mahamod Dan Jamaludin Badusah (2013).Kemahiran Komunikasi Interpersonal Ekspersif: Mencipta Guru Bahasa Indonesia Yang Penyayang. Journal of Language Studies.Volume 13.1.

Sulaiman Md. Yassin, Mohd Sallah Lebar & Azlina Abu bakar. Pnyt (2002). Komunikasi Dalam Pengajaran dan Kepimpinan Pendidikan. Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :