Dakwah Kepada Saudara Baru di Kelantan

Wan Zuhaira Nasrin Wan Zainudin, Nur A’thiroh Masyaa’il Abdullah

Sari


Saudara baru adalah insan pilihan Allah s.w.t yang dijinakkan hati menerima Islam.Walau bagaimanapun, mereka memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar yang berterusan khususnya berkaitan dengan ajaran Islam supaya mereka dapat memahami konsep ajaran agama Islam secara menyeluruh tetapi berperingkat.Permasalahan akan timbul apabila wujudnya kelemahan pendekatan dakwah yang digunakan oleh pendakwah dan organisasi dakwah dalam usaha-usaha untuk memberi kefahaman tentang ajaran Islam kepada saudara baru. Hal ini menyebabakan mereka kurang berminat dan komited dengan ajaran Islam dan tidak dapat memahami isi dakwah yang disampaikan kepada mereka disebabkan kelemahan dari sudut kaedah dan bentuk penyampaian dakwah yang kurang efektif, tidak efesian dan kurang daya tarikan.Justeru itu, artikel ini membincangkan tentang konsep dakwah kepada saudara baru di Kelantan.

Kata Kunci


Dakwah, Saudara Baru

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran

Abd Ghafar Don, Ahmad Redzuwan Mohd Yunus , Anuar Puteh. & Badlihisham Mohd Nasir. 2009.Dakwah kepada non-muslim di Malaysia: Konsep, Metode dan Pengalaman. Bangi: Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

Amran Kasimin. 1985. Saudara Baru Cina di Wilayah Persekutuan dan Selangor. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aminuddin Sanwar. 1992. Pengantar Studi IImu Dakwah. Semarang: Penerbit Fakulti Dakwah IAIN Walisongo.

Anuar Puteh. 1999. Program Kefahaman Islam Saudara Baru Cina di Kuala Lumpur. Tesis Sarjana, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Anuar Puteh. 2005. Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru Dlm. Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Faudzinaim Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar. Masa Depan Saudara Baru, hlm 29-45. Bangi: Pusat Islam UKM.

Dusuki Ahmad. 1980. Kamus Pengetahuan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Jabatan Perangkaan Malaysia. 2010. Laporan Kiraan Permulaan. www.statistics.gov.my [14.07.2017].

Nur Najwa Hanani Abd Rahman. 2017. Transformasi Hubungan Kekeluargaan Dan Kepuasan Kerja Saudara Kita Selepas Memeluk Islam. Tesis Phd, Jabatan Pengajian Dakwahdan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nur Kareelawati Abd Karim. 2002. Metodologi dakwah kepada saudara baru: Kajiankhusus di Darul Arqam Singapura. Tesis Sarjana, Jabatan Pengajian Dakwahdan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Marlon Pontino Guleng. 2014. Penyesuaian Diri Muallaf Terhadap Masyarakat Dalam Kalangan Pelajar Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). Disertasi Sarjana, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Moh. Ali Aziz. 2015. IImu Dakwah. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Muhammad Abd al-Mujib, Mabruri Tolhah & Shafiah Am. 1997. Kamus Istilah Fiqh. Batu CavesSelangor: Advance Publication

Razaleigh Muhamat @ Kawangit. & Norazwani Ibrahim. 2013. Proses Pemelukan Islam di Malaysia: Langkah Awal Menjadi Mualaf. Dlm. Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Dakwah Kepada Mualaf, hlm 5-8. Bangi: Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Razaleigh Muhamat @ Kawangit. & Nurulhannan Ahmad. 2013. Latar belakang mualaf Cina di Malaysia. Dlm. Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Dakwah Kepada Mualaf, hlm 32-58. Bangi: Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Roslieza Rosli. 2017. Metodologi Dakwah Malaysian Chinese Muslim Association (MACMA) Kelantan Kepada Mualaf. Tesis Sarjana, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia..


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :