Manhaj Penulisan Fiqh 'abd Al-Karim Zaydan Dalam Kitab Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Mar’ah

Mukhlis Bakri, Ibnor Azli Bin Ibrahim, Muhammad Adib Bin Samsudin

Sari


Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj penulisan fiqh dalam kitab al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah yang ditulis oleh Syeikh CAbd al-Karim Zaydan. Kitab ini dilihat mempunyai keistimewaan dibanding kitab–kitab fiqh lainya karena selain aspek kandungan yang universal juga mempunyai manhaj penulisannya yang sangat teliti.Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini berbentuk kualitatif dan dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan.Data kajian diperoleh melalui kajian atas buku-buku, mahu pun jurnal dan wawancara. Hasil kajian ini menemukan bahwa terdapat 14 manhaj penulisan fikih yang digunakan oleh Syeikh Zaydan dalam penulisan kitab al-Mufassal, yaitu; merujuk sumber fikih yang asli, mengemukakan ijmak, mengemukakan kias, mengemukakan pendapat sahabat, menyandarkan kepada pendapat ulama tersohor, mengemukakan pandangan fikih yang rajih, mengemukakan perbezaan pendapat ulama tanpa tarjih, mengemukakan pandangan fikih yang moderat, mengemukakan persamaan dan perbezaan fikih antara laki-laki dengan wanita, meraih maqasid al-sharicah, perhatian terhadap kemudahan fikih, mengemukakan pemahaman fiqh masa kini, Mengemukakan darurat sebagai kelonggaran, dan mengemukakan hikmah disyariatkan sebuah hukum.

Kata Kunci


Abd Al-karim Zaydan, Manhaj, Penulisan Fikih

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


al-Qurandan Tafsirnya. 1990. Milik Departemen Agama Republik Indonesia. Universitas Islam Indonesia.

Abd al-Razzaq al-Sancani, Abu Bakr ibn Hammam ibn Nafic. 2000. al-Musannaf. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Abu Dawd, Sulayman ibn al-Ashcath al-Azdi al-Sajistani. T.th. Sunan Abi Dawd. Tahqiq. Shucayb al-Arna’ut. Riyadh. Maktabah al-Macarif.

al-Bassam, Abd al-Allah ibn cAbd al-Rahman. 2003. Tawdih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram. Cet ke-5. Makkat al-Mukarramah. Maktabat al-Asdi.

al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn cAli. T.th. al-Sunan al-Kubra. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

al-Bukhari, AbucAbd al-Allah Muhammad ibn Ismacil. 2002. Sahih al-Bukhari. Damsyik, Beirut. Dar Ibn Kathir.

al-Darami, cAbd al-Allah ibn cAbd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahram. 2000. Sunan al-Darami. Tahqiq al-Darani. Riyadh. Dar al-Mughni.

al-Dulaymi, Husayn. 2011. Juhud al-Duktur cAbd al-Karim Zaydan Fi al-Dacwah al-Islamiyyah. Mesir. Universitas al-Azhar.

al-Ghamidi, Saleh ibn Said ibn cAbd al-Allah. 2009. Ikhtiyarat al-Imam al-Kasani FiKitabay al-Taharah wa al-Salah. Makkah. Universitas Umm al-Qura.

al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. 1997. al-Mustasfa FicIlm al-Usul. Beirut. Muassasah al-Risalah.

al-Hattab al-Rucayni, Shams al-Din Muhammad ibn cAbd al-Rahman. 2003. Mawahib al-Jalil Li Sharh Mukhtasar al-Khalil. Beirut. Dar cAlam al-Kutub.

Ibn Abd al-Barr, Yusuf ibn cAbd al-Allah. T.th. al-Ijmac Li Ibn cAbd al-Barr. Riyadh. Dar al-Qasim.

Ibn Hajar, Ahmad ibn cAli al-cAsqalani. 1998. al-Matalib al-cAliyah Bi Zawa’id al-Masanid al-Thamaniyyah. Riyadh. Dar al-Asimah dan Dar al-Ghaith.

Ibn Hajar, Ahmad ibn cAli al-cAsqalani. 2008. Fath al-Bari Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari. Jakarta. Pustaka Azzam.

Ibn Hazm, Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid al-Andalusi. T.th. al-Muhalla. Mesir. Matbacah al-Nahdah.

Ibn al-Humam al-Hanafi, Kamal al-Din Muhammad ibn cAbd al-Wahid al-Saywasi al-Sikandari. 1995. Sharh Fath al-Qadir. Beirut. Dr al-Kutub al-cIlmiyyah.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Ismacil ibn cUmar al-Qurashi. 1999. Tafsir al-Qur’an al-Azim. T. pt. Dar al-Tayyibah.

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni. T.th. Sunan Ibn Majah. Riyadh. Maktabah al-Macarif.

Ibn al-Mundhir, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Naysaburi. 1999. al-Ijmac. Ajman. Maktabah al-Furqan.

Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad cAbd al-Allah ibn Ahmad. 1996. al-Mughni. Kaherah. Dar al-Hadis.

Ibn Rajab, Zayn al-Din Abi al-Farj al-Hanbali. 1996. Fath al-Bari SharhSahih al-Bukhari. Kaherah. Maktabah al-Ghuraba’ al-Athariyyah.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn cAbd al-Halim al-Harrani. 2001. Majmuc al-Fatawa. al-Mansurah. Dar al-Wafa’.

al-Janabi, Sami. 2014. Man Huw cAllamah; cAbd al-Karim Zaydan.http://aliraqnews.com/. Dirujuk 25-07-2015.

al-Kasani, cAla al-Din Abu Bakr ibn Mascud. 1986. Badaic al-Sanaic Fi Tartib al-Syaraic. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Malik ibn Anas al-Asbahi. 1994. al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyah.

al-Masri, Abu Nasr. 2010. Bidayah al-Mujtahid.http://alaarajiya.blogspot.my, http://www.ahlalhdeeth.com. dirujuk 21-7-2014.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. 2006.Sahih Muslim. Riyadh. Dar Tayyibah.

al-Nawawi, Mahy al-Din ibn Sharaf. T.th. al-Majmuc Sharh al-Muhadhdhab. T.tp. Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi.

al-Qarni, cAwad. 2014. cAbd al-Karim Zaydan Masirah Wa cAta’. https://www.youtube.com/watch?v=Ik5okIPPEuE

al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. 1997. Syarh Kitab al-Siyar al-Kabir. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

al-Sarkhasi, Syams al-Din. T.th. Kitab al-Mabsut. Beirut. Dar al-Macrifah.

al-Sayyid Sabiq. 1999. Fiqh al-Sunnah. Kaherah. Dar al-Fath Li al-cIlam al-Arabi.

al-Shafici, Muhammad ibn Idris. T.th. Tartib Musnad al-Imam al-Shafici. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

al-Shaykh Nizam. 2000. al-fatawa al-Hindiyah. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

al-Shawk, Muhammad ibn cAl ibn Muhammad. 1993. Fath al-Qadr. Kaherah. Dr al-Hadth.

al-Shawkani, Muhammad ibn cAli. 2000. Irshad al-Fuhul. Riyadh. Dar al-Fadilah.

al-Taha, Ahmad Hasan.2014. Majma’ fiqh Iraq, Tashyi’ al-allamah al-Duktur Abd al-Karim Zaydan. https://www.youtube.com/watch?v=RD-dwHJZ7nU

al-Thamiri, Yasir. 2915. Ra’y al-Shaykh Yasir al-Thamiri Fi Kitab al-Mufassal. https://www.youtube.com/watch?v=bP6KLgQ7nT0

al-Tirmidhi, Muhammad Ibn cIsa Ibn Bacurah. T.th. Sunan al-Tirmidhi. Riyadh. Maktabah al-Macarif.

al-Zamakhshari, Mahmud ibn cUmar. 1998. al-Kashshaf cAn Haqa’iq Ghawamid al-Tanzil. Riyadh. Maktabah al-Ubaykan.

Zaydan, cAbd al-Karim. 1997. Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga Islam. Jakarta. Robbani Press.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :