Pendekatan Motivasi dalam Menangani Tingkah Laku Remaja Berisiko

Noor Amila Abdul Halim, Fariza Md Sham, Mohamed Hamdan Abdullah

Sari


Zaman remaja adalah zaman perkembangan yang agak rumit dan sukar difahami bagi orang disekeliling, pada waktu ini akan berlakunya perkembangan dan perubahan dari sudut mental dan fizikal serta berubahan emosi, bagi remaja yang tidak dapat kawal konflik dalam jiwa dan masalah yang dihadapi,mereka berpotensi mengalami tekanan perasaan sertamudah terjerumus dengan gejala sosial. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang remaja berisiko danbentuk tingkah laku remaja berisiko, pendekatan psikologi dakwah melalui pendekatan motivasi kepada remaja berisiko. Responden kajian ini adalah seramai 73 orang pelajar sekolah Tunas Bakti Teluk Air Tawar Butterworth Pulau Pinang iaitu Institusi pemulihan akhlak bagi remaja berumur antara 12 hingga 20 tahun yang terlibat dengan jenayah dan tidak dapat dikawal oleh ibu bapa, mereka dimasukkan sekolah ini dibawah perintah mahkamah Kajian ini telah dijalankan pada Januari 2017 dengan menggunakan reka bentuk tinjauan secara kuantitatif melalui persampelan secara rawak.Selain itu, kajian ini menggunakan instrument soal selidik dan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the social Sciences (SPSS versi 23), data kajian ini dianalisis menggunakan analisis diskriptif (kekerapan, peratus dan min). Hasil kajian mendapati tiga bentuk tingkah laku yang mempunyai nilai min yang tinggi iaitu merokok, ponteng sekolah, bergaduh. Artikel ini bertujuan mengkaji pendekatan psikologi dakwah melalui pendekatan motivasi kepada remaja berisiko di Sekolah Tunas Bakti Teluk Air Tawar, Butterworth – Pulau Pinang, Malaysia.

Kata Kunci


Tingkah Laku; Remaja Berisiko; Demografi; Motivasi

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abd Aziz Mohd Zin.1999. Psikologi Dakwah. Kuala Lumpur: JAKIM.

Ana Raquel Abelha Cavenaghi; José Aloyseo Bzuneck; Sueli Édi Rufini. 2013. Adolescent's Motivation and Their Perceptions of Learning Contexts of Foreign Language. Estud. Psycol. (Campinas) vol.30 no.3 Campinas July/Sept. 2013

Anuar Puteh. 2001. Perkembangan dan pembentukan remaja menurut perspektif Islam. Jurnal Kajian Malaysia, Jld XIX,No 2, Disember 2001

Azizi Yahaya & Halimah Ma’arof (2010). Estim kendiri remaja. UTM. www.penerbit.utm.my

Azzyati Mohd Nazim.2014. Peranan NGO Islam dalam Menangani Remaja Berisiko di Kuala Terengganu.Tesis PhD, Fakulti Pengajian Islam. Bangi: UKM

Daing Diana Binti Maarof & Mohd Nizam Bin Osman. (2013). Pengaruh Faktor Sosial Kesan Kempen Media Tak Nak Merokok Kementerian Kesihatan Malaysia. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication. Jilid 29(1). Hal. 179-198

Fariza Md Sham.2015. Kemahiran Psikologi Dakwah Kepada Golongan Remaja. Jurnal Al-Hikmah. Jilid 7. Hal. 95-101.

Mohd Nuri Mustafa, Turiman Suandi, Azimi Hamzah, Ismi Arif Ismail.2016. Fenomena Delinkuen Dalam Kalangan Remaja Yang Berisiko Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Di Luar Bandar Malaysia.Jurnal Kemanusiaan, 25 (2). pp. 10-34.

Muhammad Sharif Mustaffa & Suria Abd Jamil. 2012. Mengenalpasti Punca – Punca Masalah Ponteng dikalangan Pelajar Sekolah Rendah: Suatu Kajian Kes. Fakulti Pendidkan,UTM Journal Of Education Psychology & Counseling, Vol.6. June 2012, Page 50-73.

Hairunnaja Najmuddin. 2003. Memahami dan Membimbing Remaja. Kuala Lumpur.PTS Publication & Distributors SDN BHD

Khalid Isa, Masnani Mohamed Jamaludin Jalani, Zarina Tukiran Siti Amely Jumaat, Norfaiza Fuad, Ida Laila Ahmad, Shamsul Mohamad, Siti Zarina Mohd Muji. 2008. Peranan Kem Motivasi Pelajar Harapan PROPEMP dalam Membantu Meningkatkan Kecemerlangan Akademik Pelajar FKE. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23Oktober 2008

Sarah M. Kiefer, Kathleen M. Alley,Cheryl R. Ellerbrock. 2015. Teacher and Peer Support for Young Adolescents’ Motivation, Engagement, and School Belonging. RMLE Online – Vol. 38, No. 8.

Siti Zaleha Shafi'e.2014. Gaya hidup remaja dan hubungannya dengan pengamalan Islam di Bandar Baru Permas Jaya, Johor Bahru. Tesis Sarjana: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rozmi Ismail & Norhayati Ibrahim.2007. Faktor-Faktor Mempengaruhi Keterlibatan Remaja Dalam Perlumbaan Motorsikal Haram Dan Hubungannya Dengan Jenis Personaliti, Sokongan Sosial Dan Coping Skill. Laporan Akhir Penyelidikan Institute Penyelidikan Dan Pembangunan BeliaMalaysia, Kementerian Belia Dan Sukan, Malaysia.

Zainudin Sharif dan Norazmah Mohamad Roslan. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Terlibat DalamMasalah Sosial di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling, Vol.1, Mac 2011, pp.115-140.

Yansari Yusof.2015. Menangani tekanan melalui psikoterapi Islam dalam kalangan pelajar Fakulti Pengajian Islam-Universiti Kebangsaan Malaysia.Tesis Sarjana muda: Universiti Kebangsaan Malaysia.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :