Pendekatan Tazkiyah Al-Nafs dalam Menghadapi Postpartum Depression: Satu Analisis Literatur

Nadiea Binti Ismail, Salasiah Hanin Hamjah

Sari


Postpartum Depression iaitu satu perubahan dari segi emosi, fizikal dan perilaku yang biasa berlaku pada ibu yang baru sahaja melahirkan anak atau keguguran ketika di dalam pantang. Perkara ini perlu diatasi dengan berkesan supaya tidak menimbulkan perkara lebih buruk seperti tekanan emosi melampau, keinginan membunuh diri, menyalahkan takdir dan sebagainya. Wanita yang mengalami masalah kesihatan mental atau gangguan mental khususnya kemurungan lazimnya tidak tampil mendapatkan bantuan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya perubahan hormon, stigma sosial dan kepercayaan terhadap sesuatu pegangan. Justeru itu, kajian ini akan dilakukan untuk mengkaji konsep postpartum depression dan konsep tazkiyah al-Nafs serta menganalisis pendekatan tazkiyah al-nafs membantu mengatasi kemurungan dalam kalangan wanita postpartum. Reka bentuk kajian ini menggunakan analisis kandungan dan dianalisis secara induktif dan deduktif. Hasil kajian mendapati pendekatan tazkiyah al-Nafs bagi mengatasi masalah ini melalui tiga proses yang dikenali sebagai Ma’rifah al-Nafs, Mujahadah al-Nafs dan Riyadah al-Nafs. Implikasi kajian ini memberi satu inisiatif kepada wanita yang tertekan diuji dengan perasaan yang tidak mampu dilalui dengan kembali kepada hati yang suci untuk membina personaliti diri yang baik.

Kata Kunci


Perubahan emosi, postpartum depression, kemurungan, Tazkiyah al-Nafs

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran Al-Karim & Terjemahan. Al-Quran Darul Iman. Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd

Abdul Manan Bin Mohamad Al-Merbawi. 2010. Tazkiyat Al-Nafs: Jalan Taqarrub Kepada Allah S.W.T. Negeri Sembilan: Jabatan Mufti Negeri Sembilan.

Achir Yani S Hamid. 1997. Kesehatan Jiwa Wanita Pada Usia Produktif: Suatu Kajian Masalah. Jurnal Keperawatan Indonesia 1 (1): 50.

Ahmad Hisham Bin Azizan. 2009. Solat Dan Nilai-Nilai Spiritual Dalam Menangani Gelisah Dalam Kalangan Remaja Islam: Kajian Di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (Sbpi), Selangor. Tesis. Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Kuala Lumpur: Universiti Malaya .

Ahmad Sunawari Long. 2014. Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Munawar Ismail dan Mohd Nor Shahizan Ali. 2014. Mengenali Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit Fakulti Pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia.

Al-Ghazali. 2000. Ihya’ Ulum Ad-Din. Kaherah: Dar Al Taqwa Lil Al-Turath.

Al-Ghazali, 1994. Majmuah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Beirut: Dar al-Kutub al-Hikmah.

Beck, C.T & Gable, R.K. 2001. Comparative Analysis Of The Performance Of The Postpartum Depression Screening Scale With Two Other Depression Instruments. Nursing Research 50 (1): 242–250.

Che Zarrina Sa‘ari, & Muhsin, S. B. S. 2013. Cadangan Model Psikoterapi Remaja Islam Berasaskan Konsep Tazkiyah Al-Nafs. Jurnal Usuluddin 36 (1): 36.

Cindy-Lee Dennis & Therese Dowswell. 2013. Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2 (1): 10.

Collins, N.L, Schetter, C.D, and Scrimshaw, S.C.M. 1993. Social Support in Pregnancy: Psychosocial Correlates of Birth Outcomes and Postpartum Depression. Journal of Personality and Social Psychology 65(6): 1243 – 12.

Engku Ali Engku Endut. 2004. Terjemahan Minhaajul A’bidiin Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn. Bhd.

Eni Rahaiza Muhd Ramli. 2012. Penyakit Mental Selepas Bersalin. http://www.myhealth.gov.my/penyakit-mental-selepas-bersalin [Diakses pada 9.10.2016]

Fariza Mad Sham, Salasiah Hanin Hamjah, Mohd Jurairi Sharifudin. 2015. Personaliti Dari Perspektif Al-Ghazali. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hatta Sidi. 2012. Keresahan Penyakit Dan Rawatan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia

Masyuri. 2012. Prinsip-Prinsip Tazkiyah Al-Nafs Dalam Islam Dan Hubungannya Dengan Kesehatan Mental. Jurnal Pemikiran Islam 37 (2): 1.

Hassan Abrori. 2004. Ilmu Jiwa Dalam Taswwuf. Studi Komparatif Dengan Ilmu Jiwa Kontemporer. Terjemahan Al’ilmu An-Nafsi Ash-Shufiyah. Dr.Amir An-Najar. Pustaka Azzam

Mohd Nasir Omar. 2005. Siri Islam Dan Masyarakat, Akhlak Dan Kauseling Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimasaqi. 2009. Mutiara Ihya Ulumuddin, Hak Milik Muslim Imam Al-Ghazali. Perak: Bukubuku.

Rosmawati Mohamad Rasit. 2011. Analisis Kandungan Kualitatif (Qualitative Content Analysis). https://rosma212.wordpress.com/2011/08/18/analisis-kandungan-kualitatif-qualitative-content-analysis/html [Diakses pada 20.10.2016].

Rozanizam Zakaria. 2015. Kemurungan dan Masalah Kesihatan Mental: Jangan Tunggu Sehingga Anda Jadi Sebahagian Statistik. Pegawai Perubatan Sarjana Psikiatri HUSM.html [Diakses pada 201.10.2016).

Rabiah Abdul Latiff, Wan Shahrazad Wan Sulaiman, Suzana Hoesni. 2013. Pengaruh Tekanan Keibubapaan Terhadap Kemurungan Postpartum Dalam Kalangan Wanita Baru Bersalin. Journal of Psychology & Human Development 1: 12 – 21.

Rabiatul Adawiyah Koh Abdullah. 2015. Awas kemurungan selepas bersalin. http://www.utusan.com.my/gaya-hidup/keluarga/awas-murung-selepas-bersalin.html [Diakses pada 1.6.2016]

Salasiah Hanin Hamjah. 2016. Pendekatan Kaunseling Spiritual Menurut Al-Ghazali. Kuala Lumpur: Penerbit Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Salmi. 2007. Gila Meroyan. Senior Lecturer & Psychiatrist, UITM. http://drsalmi.blogspot.my/2007/11/gila-meroyan.html [Diakses pada 15.8.2016]

S. Subramaniam. 2016. Masalah Kesihatan Mental Di Malaysia: Statistik Siaran Akhbar 28 September 2016. http://www.moh.gov.my/ [Diakses pada 20.10.2016].

Salasiah Hanin Hamjah. 2008. Pendekatan Da'wah Al-Irsyad Al-Nafsiyy Menurut Al-Ghazali: Satu Kajian Di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tesis Doktor Falsafah. Pualau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Salasiah Binti Hanin Hamjah & Noor Shakirah Mat Akhir. 2007. Riyadah Al - Nafs Menurut Al – Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Kaunseling Di PK MAINS. Jurnal Usuluddin 26 (1) : 45-62.

Siti Urbayatun. 2010. Dukungan Sosial dan Kecenderungan Depresi PostPartum Pada Ibu Primipara di Daerah Gempa Bantul. Humanitas 6 (2 ): 114-122.

Sri Wahyuni, Murwati & Supiati. 2014. Faktor Internal Dan EksternalYang Mempengaruhi Depresi Postpartum. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan 3 (2 ): 106-214

Suhana Hussin. 2010. Kesejahteraan Dan Kedamaian Melalui Pembangunan Modal Insan: Kajian Teks Hidayah Al-Salikin. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Suryati. 2008. The Baby Blues And Postnatal Depression. Jurnal Kesehatan Masyarakat 2 (2): 1.

Tengku Nurhusni Tengku Ab Razak. 2014. Agar Hati Tidak Mati. Kuala Lumpur: Mustread Sdn. Bhd.

Yatimah Sarmani & Mohd Tajudin Ninggal. 2008. Teori Kaunseling Al-Ghazali. Selangor: PTS Islamika, Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Zaleha Abdullah Mahdy. 2015. Kehamilan Berisiko Tinggi Dan Isu Etika Perubatan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zuridan Mohd Daud. 2010. Penyucian Jiwa. Kuala Lumpur: Mustread Sdn. Bhd.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :